ชมสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เลือกภาษา ภาษามือ

LIVE ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ : พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์
ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม

เดือนเมษายน
๖ เมษายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๑.๐๕ - ๑๒.๔๕ น. พลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ๗๖ จังหวัด

๘ เมษายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๐๐ น. ประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดาในการพิธีทำน้ำอภิเษก

เวลา ๑๗.๑๐ - ๒๒.๐๐ น. จุดเทียนชัย

๙ เมษายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๐.๐๐ น. ดับเทียนชัย เลี้ยงพระ

เวลา ๑๒.๐๐ น. เวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

๑๘ เมษายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๖.๔๕ - ๑๙.๐๐ น. เสกน้ำอภิเษกรวม จากกรุงเทพมหานคร และ ๗๖ จังหวัด

ณ วัดสุทัศนเทพวราราม

๑๙ เมษายน ๒๕๖๒

เวลา ๐๗.๓๐ น. แห่เชิญน้ำอภิเษก จาก วัดสุทัศนเทพวราราม

ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

๒๒ เมษายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๖.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

๒๓ เมษายน ๒๕๖๒

เวลา ๐๘.๑๙ - ๑๑.๓๕ น. จารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ

แกะพระราชลัญจกร จารึกพระสุพรรณบัฏพระบรมวงศ์ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

เดือนพฤษภาคม
๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๖.๐๙ - ๒๐.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต ปฐมบรมราชานุสรณ์สะพานพระพุทธยอดฟ้า และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๐.๐๐ น. เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ พระราชลัญจกร จากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มายังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ

เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ ทรงนมัสการพระรัตนตรัย

เวลา ๑๖.๑๙ - ๑๘.๐๐ น. จุดเทียนชัย ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ประกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระสงฆ์ ๔๕ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระสงฆ์ ๓๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระสงฆ์ ๕ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๐.๐๙ - ๑๒.๐๐ น. พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สรงพระมุรธาภิเษก ณ ชาลาพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ทรงรับน้ำอภิเษก ณ พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสง ณ พระที่นั่งภัทรบิฐ เลี้ยงพระ พระสงฆ์ดับเทียนชัย ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จออกมหาสมาคม รับการถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนราบใหญ่ไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก พระสงฆ์ ๘๐ รูป ถวายพระพร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ ปราสาทพระเทพบิดร ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ สดับปกรณ์ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

เวลา ๑๘.๐๐ น. เจ้าพนักงานเวียนเทียนสมโภช หมู่พระมหามณเฑียร

เวลา ๑๓.๑๙ - ๒๐.๓๐ น. เฉลิมพระราชมณเฑียร เถลิงพระแท่นราชบรรจถรณ์ ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๐๐ น. พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ เลี้ยงพระ เทศน์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

เวลา ๑๖.๓๐ น. เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๖.๓๐ น. เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จออกให้ทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

เดือนตุลาคม
ตุลาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน พ.ศ. ๒๕๖๒ (วัดอรุณราชวราราม)

The Royal Coronation Ceremony
ประมวลบทความเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ประมวลองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก