ร่วมโหวตกด LIKE ทีม"คำปู้จู้" ในโครงการประกวดแอนิเมชั่น เจ้าส้ม หัวข้อ “Climate Change”
Thu, 12 Dec 2013 10:22:56
ขอเชิญเพื่อนๆ ร่วมโหวตเป็นกำลังใจให้แก่ทีม"คำปู้จู้" ร่วมโหวตได้ที่เว็บไวต์ www.thaipbs.or.th/academic หรืออีกช่องทาง Facebook ที่ www.facebook.com/academic.tpbss ร่วมโหวตได้จนถึงเวลา 17.00 น. ในวันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2556. รีบๆกันหน่อยนะคร้าบๆๆๆ
ร่วมโหวตกด LIKE ทีม"ข้างหลังพุด" ในโครงการประกวดแอนิเมชั่น เจ้าส้ม หัวข้อ “Climate Change”
Thu, 12 Dec 2013 10:17:35
ขอเชิญเพื่อนๆ ร่วมโหวตเป็นกำลังใจให้แก่ทีม"ข้างหลังพุด" ร่วมโหวตได้ที่เว็บไวต์ www.thaipbs.or.th/academic หรืออีกช่องทาง Facebook ที่ www.facebook.com/academic.tpbss ร่วมโหวตได้จนถึงเวลา 17.00 น. ในวันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2556. รีบๆกันหน่อยนะคร้าบๆๆๆ
ร่วมโหวตกด LIKE ทีม"white wind" ในโครงการประกวดแอนิเมชั่น เจ้าส้ม หัวข้อ “Climate Change”
Thu, 12 Dec 2013 10:14:34
ขอเชิญเพื่อนๆ ร่วมโหวตเป็นกำลังใจให้แก่ทีม"white wind" ร่วมโหวตได้ที่เว็บไวต์ www.thaipbs.or.th/academic หรืออีกช่องทาง Facebook ที่ www.facebook.com/academic.tpbss ร่วมโหวตได้จนถึงเวลา 17.00 น. ในวันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2556. รีบๆกันหน่อยนะคร้าบๆๆๆ
ร่วมโหวตกด LIKE ทีม"The beater" ในโครงการประกวดแอนิเมชั่น เจ้าส้ม หัวข้อ “Climate Change”
Thu, 12 Dec 2013 10:13:10
ขอเชิญเพื่อนๆ ร่วมโหวตเป็นกำลังใจให้แก่ทีม"The beater" ร่วมโหวตได้ที่เว็บไวต์ www.thaipbs.or.th/academic หรืออีกช่องทาง Facebook ที่ www.facebook.com/academic.tpbss ร่วมโหวตได้จนถึงเวลา 17.00 น. ในวันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2556. รีบๆกันหน่อยนะคร้าบๆๆๆ
ร่วมโหวตกด LIKE ทีม"Endless Motives" ในโครงการประกวดแอนิเมชั่น เจ้าส้ม หัวข้อ “Climate Change”
Thu, 12 Dec 2013 10:09:44
ขอเชิญเพื่อนๆ ร่วมโหวตเป็นกำลังใจให้แก่ทีม"Endless Motives" ร่วมโหวตได้ที่เว็บไวต์ www.thaipbs.or.th/academic หรืออีกช่องทาง Facebook ที่ www.facebook.com/academic.tpbss ร่วมโหวตได้จนถึงเวลา 17.00 น. ในวันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2556. รีบๆกันหน่อยนะคร้าบๆๆๆ
ร่วมโหวตกด LIKE ทีม"ต้นส้ม" ในโครงการประกวดแอนิเมชั่น เจ้าส้ม หัวข้อ “Climate Change”
Thu, 12 Dec 2013 10:08:15
ขอเชิญเพื่อนๆ ร่วมโหวตเป็นกำลังใจให้แก่ทีม"ต้นส้ม" ร่วมโหวตได้ที่เว็บไวต์ www.thaipbs.or.th/academic หรืออีกช่องทาง Facebook ที่ www.facebook.com/academic.tpbss ร่วมโหวตได้จนถึงเวลา 17.00 น. ในวันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2556. รีบๆกันหน่อยนะคร้าบๆๆๆ
ร่วมโหวตกด LIKE ทีม"N Design" ในโครงการประกวดแอนิเมชั่น เจ้าส้ม หัวข้อ “Climate Change”
Thu, 12 Dec 2013 10:07:10
ขอเชิญเพื่อนๆ ร่วมโหวตเป็นกำลังใจให้แก่ทีม"N Design" ร่วมโหวตได้ที่เว็บไวต์ www.thaipbs.or.th/academic หรืออีกช่องทาง Facebook ที่ www.facebook.com/academic.tpbss ร่วมโหวตได้จนถึงเวลา 17.00 น. ในวันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2556. รีบๆกันหน่อยนะคร้าบๆๆๆ
ร่วมโหวตกด LIKE ทีม"Mr.Mee" ในโครงการประกวดแอนิเมชั่น เจ้าส้ม หัวข้อ “Climate Change”
Thu, 12 Dec 2013 10:03:18
ขอเชิญเพื่อนๆ ร่วมโหวตเป็นกำลังใจให้แก่ทีม"Mr.Mee" ร่วมโหวตได้ที่เว็บไวต์ www.thaipbs.or.th/academic หรืออีกช่องทาง Facebook ที่ www.facebook.com/academic.tpbss ร่วมโหวตได้จนถึงเวลา 17.00 น. ในวันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2556. รีบๆกันหน่อยนะคร้าบๆๆๆ
ร่วมโหวตกด LIKE ทีม"เตี๊ยมกันมา" ในโครงการประกวดแอนิเมชั่น เจ้าส้ม หัวข้อ “Climate Change”
Wed, 11 Dec 2013 15:11:47
ขอเชิญเพื่อนๆ ร่วมโหวตเป็นกำลังใจให้แก่ทีม"เตี๊ยมกันมา" ร่วมโหวตได้ที่เว็บไวต์ www.thaipbs.or.th/academic หรืออีกช่องทาง Facebook ที่ www.facebook.com/academic.tpbss ร่วมโหวตได้จนถึงเวลา 17.00 น. ในวันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2556. รีบๆกันหน่อยนะคร้าบๆๆๆ
 
 
 
 
 


หลักการและเหตุผล

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ
Climate Change

ถือเป็นอีกปัญหาที่รุนแรง   และส่งผลกระทบต่อ
สังคมโลกในยุคปัจจุบันซึ่งมีแนวโน้มทวีความรุนแรง
มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ อันจะเห็น ได้จากสภาพภูมิอากาศ
ที่วิกฤตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมภัยพิบัติ
ธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น เช่น ภาวะภัยแล้ง
น้ำท่วม แผ่นดินไหว รวมทั้งการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนั้น
เกิดจากกระทำ ของมนุษย์แทบทั้งสิ้น
ทั้งจากการปล่อยมลพิษ การเผาไหม้
พลังงานเชื้อเพลิง การตัดไม้ทำลายป่า ฯลฯ
ดังนั้นการเตรียม การรับมือและพยายามลดผลกระทบ
กับการเปลี่ยนแปลง ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นี้จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง

สื่อสาธารณะเป็นส่วนสำคัญที่ทำหน้าที่ในการให้ข้อมูล
ข่าวสารความรู้แก่สาธารณะ

 
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความใจเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ ถึงสาเหตุ
ที่มา ผลกระทบ วิธีการป้องกันและการรับมือ
โดยสามารถนำข้อมูลที่ได้รับมาปรับใช้ใน
ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ จึงได้จัดโครงการ
ประกวดรายการโทรทัศน์
สำหรับเยาวชนระดับอุดมศึกษา (ครั้งที่ 4)

ประเภทแอนิเมชั่น เจ้าส้ม ภายใต้หัวข้อ

“Climate Change”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชน
ได้มีโอกาสฝึกฝน ทักษะ ความสามารถ
และความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิต
รายการสิ่งแวดล้อมในประเด็น
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ผ่านตัวการ์ตูนแอนิเมชั่น ซึ่งจะเป็นต้นแบบ
ในการนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อออกอากาศต่อไป
อีกทั้งยังเป็น การส่งเสริมความรู้สื่อสาธารณะ
และสร้างเครือข่ายวิชาการ
กับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

 
 
1. นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทุกสาขาวิชา
2. รวมกลุ่มสมัครเป็นทีมๆ ละไม่เกิน 3 คน
3. ทุกทีมต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา (อาจารย์สามารถเป็นที่ปรึกษาได้มากกว่า 1 ทีม)
4. หนึ่งสถาบันสามารถสมัครได้มากกว่าหนึ่งทีม

 
 

1. ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.thaipbs.or.th/academic

2. กรอกข้อมูลในใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายสมาชิกในทีม ส่งใบสมัครพร้อมสำเนาบัตรประชาชน
     หรือสำเนาบัตรนักศึกษา พร้อมลงนามรับรองสำเนา

3. เอกสารผลงานประกอบด้วย
    3.1 เอกสารเสนอแนวความคิด (Concept Paper) เล่าเรื่อง Climate Change ผ่านสื่อสาธารณะ
    3.2 ในรอบแรกให้ทีมส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อตัวละคร (Character Design)
           ให้มีลักษณะเคลื่อนไหวพร้อมฉากหลังประกอบ โดยไม่จำเป็นต้องมีบทพูด
            ตามบุคลิกลักษณะตัวละครตามที่ไทยพีบีเอสกำหนดทั้ง 5 ตัว ประกอบด้วย
            
            3.2.1 “เจ้าส้ม” // นกกำพร้า มาอยู่ที่ครอบครัวตั้งแต่ยังเป็นไข่ คิดว่าตัวเองเป็นน้องคนเล็ก
                         จึงเอาแต่ใจ อารมณ์ดี สนุกสนานและชอบแกล้งคนอื่นๆ

            3.2.2 “พ่อ” เพศชาย อายุ 36 ปี // บ้างาน จริงจังกับทุกๆ อย่าง ไม่ค่อยมีเวลาให้ครอบครัว
                         ตัดสินทุกอย่างด้วย เหตุผล ฟอร์มเยอะ ซื่อสัตย์ พอเพียง และรักหน้ายิ่งชีพ

            3.2.3 “แม่” เพศหญิง อายุ 34 ปี // นิสัยสบายๆ มองโลกในแง่ดี ใจดี ช่างพูดช่างคุย
                         ขี้สงสาร ชอบช่วยเหลือผู้อื่นมักเอาอกเอาใจสามีและลูกๆ

            3.2.4 “พี่” เพศชาย อายุ 8 ปี // ลูกชายคนโต เป็นเด็กมีน้ำใจ ขี้กลัว
                         บ้าเทคโนโลยี เริ่มติดเพื่อน ติดเกมส์ ติดเฟซบุ๊กและช่างคิด ช่างสงสัย
                        บางครั้งดูเหมือนขวางโลก

            3.2.5 “น้อง” เพศหญิง อายุ 5 ปี // ขี้อ้อน ร่าเริง ชอบการแสดง
                         งานศิลปะ ชอบผจญภัย แก่นแก้ว ซุกซน และไม่กลัวอะไร

    3.3 ระบุเทคนิค วิธีการ ที่ใช้ในการผลิต ตลอดจนอุปกรณ์ และซอฟแวร์ที่ใช้ในการผลิต

4. ส่งเอกสารหลักฐานพร้อมผลงานบันทึกลงแผ่นดีวีดี เป็น ไฟล์ MPEG4 หรือ .AVI มาทางไปรษณีย์
    วงเล็บมุมซอง Thai PBS Animation Contest หมดเขตรับผลงานภายใน
      วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 (ดูประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) โดยส่งมาที่
สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
เลขที่ 145 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

    หลังจากส่งผลงานแล้วกรุณาโทรศัพท์แจ้งกับเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบการยืนยันว่าส่งผลงาน

5. กรุณาตรวจสอบเอกสารและไฟล์งานให้ถูกต้องก่อนส่ง หากพบว่าไฟล์งานไม่สามารถเปิดได้
จะถือว่าเป็นโมฆะ


 
 
 


(1) แนวคิดการประกวด
ผู้ส่งผลงานประกวดต้องผลิตเนื้อหาเพื่อ
ส่งเสริมความรู้เรื่อง
Climate Change
ผ่านสื่อสาธารณะ ผู้ส่งผลงานประกวด
สามารถใช้เทคนิคใดก็ได้ในการผลิต
แอนิเมชั่น ผู้ผลิตผลงานจะต้อง
ผลิตผลงานแอนิเมชั่น นั้นด้วยตนเอง


(2) การประกวด แบ่งเป็นกิจกรรมดังนี้

2.1 รอบคัดเลือก
จากการส่งผลงานในรอบแรก กำหนดส่งผลงานภายใน
วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556
จากนั้นคณะกรรมการจะพิจารณา
ผลงานโดยคัดเลือกเหลือจำนวน 10 ทีม
และจะประกาศรายชื่อทีมที่ผ่าน
เข้ารอบชิงชนะเลิศ
ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556
โดยประกาศผลทาง www.thaipbs.or.th/academic
และ Facebook.com หน้าสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ

2.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทีมที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกพร้อม
อาจารย์ที่ปรึกษาจะได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการผลิตแอนิเมชั่นพร้อมเรียนรู้
ประเด็นสิ่งแวดล้อม จากพื้นที่จริง
เป็นเวลา 3 คืน 4 วัน
ระหว่างวันที่ 4 - 7 ตุลาคม 2556
(โดยสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ เป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายระหว่างการอบรมเชิงปฏิการดังกล่าว
ประกอบด้วยค่าเดินทาง ค่าอาหาร และที่พัก)

 


2.3 ช่วงการพัฒนาผลงาน
หลังจากผ่านการอบรมทีมจะต้องพัฒนาผลงาน
เพื่อแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งกำหนด
ส่งผลงานในรอบสุดท้าย
ภายในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 25562.4 รอบชิงชนะเลิศ

ทุกทีมพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องมา
นำเสนอผลงาน ต่อคณะกรรมการใน
รอบชิงชนะเลิศ
ช่วงกลางเดือนธันวาคม
2556  
ณ สถานีโทรทัศน์  ไทยพีบีเอส
(สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการเข้ามานำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ประกอบด้วย ค่าเดินทาง
ค่าอาหารและที่พักระหว่างกิจกรรมทั้งหมด)


ลิขสิทธิ์ของผลงาน


ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก
และรอบชิงชนะเลิศ เป็นลิขสิทธิ์ของ
สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ
และไทยพีบีเอส ผลงานทั้งหมดที่มีคุณภาพ
จะถูกนำไปใช้เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง
หน้าจอโทรทัศน์ และทางเว็บไซต์ของ
ไทยพีบีเอสเท่านั้น หากผู้สมัครหรือ
สถาบันการศึกษาจะนำไปเผยแพร่
เพื่อการศึกษา และกิจกรรมใดๆ
ที่ไม่แสวงหาผลกำไร
โดยขอให้แจ้งมายังสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ


 
  ในการประกวดรอบชิงชนะเลิศ แบ่งรางวัลออกเป็นดังนี้

รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เป็นเงินทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท
พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เป็นเงินทุนการศึกษา จำนวน 30,000 บาท
พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล เป็นเงินทุนการศึกษา จำนวน 15,000 บาท
พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล เป็นเงินทุนการศึกษารางวัลละ จำนวน 7,000 บาท
พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัล Popular vote จำนวน 1 รางวัล  เป็นเงินทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท
โดยเปิดให้โหวต ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2556 ทาง www.thaipbs.or.th/academic
(ผู้ได้รับรางวัลทั้ง 10 ทีม จะต้องเสียภาษี หัก ณ ที่จ่ายจากมูลค่ารางวัลที่ได้รับ)

 
 

ฝ่ายส่งเสริมความรู้สื่อสาธารณะ สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (สวส.)
หมายเลขโทรศัพท์  02-790-2428-9 (ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00-18.00 น.)
email: thanapongt@thaipbs.or.th
email: nattapongp@thaipbs.or.th
email: teeranartd@thaipbs.or.th

 
 
 
 
 
 
 
 
THAI PUBLIC BROADCASTING SERVICE
(THAI PBS)

145 Viphavadi Rangsit Rd., Talat Bangkhen,
Laksi, Bangkok 10210 Thailand
Tel : +66 2790 2000 Fax : +66 2790 2020