สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ขอแสดงความยินดีกับคู่แม่ลูกที่ผ่านการคัดเลือก 30 คู่ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด


"คู่แม่ลูกหัวใจเดียวกัน"


ในวันเสาร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถนนวิภาวิดีรังสิต


รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 30 คู่


คุณแม่ คุณลูก
คุณกนกภรณ์ จงเจริญรุงเรือง คุณปภัสสร จงเจริญรุ่งเรือง
คุณจิตรลดา แสงสว่าง คุณลภัสกร แสงสว่าง
คุณชนัญกร สุวรรณชื่น คุณศุภโชติ สุวรรณชื่น
คุณชีวานนท์ ชื่นชู คุณอัฑฆ์นนท์ แซ่ลิ้ม
คุณถิ้น กิติระ คุณวรรณี แดงดี
คุณนบน้อม แซ่จิว คุณบรรดาศักดิ์ แซ่จิว
คุณนันท์นภัส มูฮำหมัด คุณพริมาดา มูฮำหมัด
คุณนันท์นาลิน เชาวน์รัตนกวี คุณสุจีนันทน์ และ คุณณัฐวรรธน์ เชาวน์รัตนกวี
คุณบัวเรียน เพ็งนิ่ม คุณพงศกร เพ็งนิ่ม
คุณบุญภา บรรจงรักษา คุณกุลธิดา บรรจงรักษา
คุณปทุมวดี นาคพล คุณชินาธิป ประสพพันธ์ุ
คุณปวิมล ศรีประยูร คุณเบญญาภา และคุณปวริศา มิ่งมีศักดิ์
คุณผกาแก้ว เฉียบแหลม คุณไอริส เฉียบแหลม
คุณพัฒน์นรี ดาโสม คุณกันยาวีร์ ดาโสม
คุณพันธ์ทิพย์ ฟูญาติ คุณตฤณพชร อุดมศักดิ์
คุณยุภาพร ธนูศร คุณพราวตา ธนูศร
คุณรัตนา พรหมปัญญา คุณศุทธวัฒน์ จันทรทอง
คุณวราภรณ์ สุขประชา คุณคุณนพดล สุขประชา
คุณวลี ปียาชัยประภา คุณนภสร ปียาชัยประภา
คุณศรีสุรางค์ วรินทราวาท คุณจารุภา วรินทราวาท
คุณสกุลศรี บุญโชติอนันต์ คุณปวิศร บุญโชติอนันต์
คุณสมงาม สุขเกษม คุณกานดา จำปาทิพย์
คุณสลิตตา ไชยวงษ์ คุณมุกดาภา ไชยวงษ์
คุณสุคนธ์ทิพย์ บุบผา คุณณัฐดนัย สุขมณี
คุณสุดศิริ ทากาโน คุณพิชญาภา ทากาโน
คุณสุดาพร ตั้งศิริพร คุณณัฐสุดา เนตรประเสริฐศรี
คุณสุมนา อังกูรเมธาวี คุณธิติ อังกูรเมธาวี
คุณสุรีย์พร เรืองสังข์ คุณนิพิชฌน์โชติ เรืองสังข์
คุณอจริยา พลายสา คุณธีราภา พลายสา
คุณอรปรีญา สุชสุเมฆ คุณพงศธร ประภากมล

*หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับหาท่าน