ความเป็นมา

ความเป็นมา

ความเป็นมา

โครงการไทยพีบีเอส มินิมาราธอน ครั้งที่ 2

 “แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน”

ปี พ.ศ.2559 มูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือมูลนิธิไทยพีบีเอส ได้ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย ได้ริเริ่มจัดกิจกรรมโครงการเดินวิ่งการกุศล โดยจัดขึ้นภายใต้แคมเปญ “แบ่งน้ำใช้ ปันน้ำใจ สู้ภัยแล้ง มินิมาราธอน” เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

สำหรับในปี 2560 คณะกรรมการมูลนิธิไทยพีบีเอส คณะผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย ได้กำหนดจัดโครงการไทยพีบีเอส มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ภายใต้แคมเปญ แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • เป็นกิจกรรมรณรงค์เชิงสัญลักษณ์ เพื่อเชิญชวนให้พี่น้องประชาชน นำพลังความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความจงรักภักดี ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นพลังพัฒนาประเทศให้ไปสู่ความยั่งยืน สร้างแรงบันดาลใจให้ทำความดี เริ่มตั้งแต่ในระดับปัจเจกบุคคล ไปสู่การรวมกลุ่มกันทำความดี แล้วถักทอเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายทำความดีไปทั่วทั้งสังคมไทย
  • เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ไปจัดกิจกรรมพัฒนาสังคม โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 มอบให้ มูลนิธิพระดาบส เพื่อสืบสานปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในการให้การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม เท่าเทียม และโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่เยาวชนในชนบท

ส่วนที่ 2 มอบให้ มูลนิธิไทยพีบีเอส เพื่อนำไปสนับสนุนการพัฒนาสื่อสาธารณะ และสนับสนุนโครงการต่างๆที่จะพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืน

เป้าหมาย

รับสมัครนักเดิน-วิ่ง จำนวน 4,000 คน ค่าสมัคร 400 บาท ระยะทาง 5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร

จัดกิจกรรม วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 05.15 – 08.00 น. 

ผู้รับผิดชอบ

มูลนิธิไทยพีบีเอส

ชมรมวิ่งไทยพีบีเอส

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย

 

รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  • ประเภทชมรม ชมรมที่มีจำนวนผู้สมัครวิ่งมากที่สุด รับ โล่รางวัล จำนวน 10 รางวัล
  • ประเภทบุคคล นักวิ่งระยะทาง 10 กม. ที่เข้าเส้นชัย 10 คนแรก รับ เสื้อแจ็กเก็ตไทยพีบีเอส จำนวน 10 รางวัล (ชาย 5 คน , หญิง 5 คน )

 

กลับขึ้นด้านบน