ไทยพีบีเอสเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตรายการและบุคคลทั่วไป มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการ

ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนการเรียนรู้ สู่การเปลี่ยน” ร่วมกับไทยพีบีเอส โดยเปิดให้ยื่นเสนอรายการ

ตั้งแต่วันที่ 9 – 13 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00 – 18.00 น.

ณ ห้องบรีฟวิ่งรูม ชั้น 1 อาคาร A สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต

รู้จักสื่อสาธารณะ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ส.ส.ท. ในฐานะองค์การ สื่อสาธารณะที่ไม่แสวงผลกำไรแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อดำเนินการวิทยุกระจายเสียงและ วิทยุโทรทัศน์ที่สนับสนุน

การพัฒนาสังคม ที่มีคุณภาพและคุณธรรมบนพื้นฐาน ของความเป็นไทย โดยผ่านทางบริการข่าวสารที่เที่ยงตรง รอบด้าน สมดุล และซื่อตรงต่อจรรยาบรรณ

ความเป็นอิสระและความเป็นสาธารณะของไทยพีบีเอสได้รับการรองรับภายใต้ พ.ร.บ. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการนโยบาย ที่ผ่านการสรรหาโดยกระบวนการที่เป็นอิสระและโปร่งใส เป็นผู้กำหนดนโยบาย และควบคุมการดำเนินงานของผู้อำนวยการ และคณะกรรมการบริหารองค์การฯ ส.ส.ท. มีรายได้จากภาษีสรรพสามิตที่เก็บจากสุราและยาสูบ โดยมีรายได้สูงสุดปีงบประมาณละไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

การสนับสนุนผู้ผลิตอิสระ

ส.ส.ท. มีนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคต่างๆ ในสังคมในการผลิตรายการที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์ หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างกว้างขวางที่สุด ภายใต้ พ.ร.บ. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ส.ส.ท. จึงมีหน้าที่สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ และการสร้างสรรค์การผลิตรายการของผู้ผลิตอิสระและผู้ผลิตระดับชุมชน โดย ส.ส.ท. ได้จัดสรรงบประมาณไม่เกินร้อยละสิบของรายได้ที่

ส.ส.ท.ได้รับเพื่อสนับสนุนการผลิตรายการของผู้ผลิตอิสระ และจัดสรรเวลาออกอากาศที่เหมาะสมสำหรับรายการเหล่านี้

สอบถามเพิ่มเติม Line ID : TPBSCOM

ที่ตั้งองค์กร ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

อาคารสำนักงานใหญ่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 รถเมล์สาย 52, 29, ปอ.187, ปอ.504, ปอ.510, ปอ.555 และ ปอ.29