ไทยพีบีเอสเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตรายการและบุคคลทั่วไป มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการ

ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนการเรียนรู้ สู่การเปลี่ยน” ร่วมกับไทยพีบีเอส โดยเปิดให้ยื่นเสนอรายการ

ตั้งแต่วันที่ 9 – 13 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00 – 18.00 น.

ณ ห้องบรีฟวิ่งรูม ชั้น 1 อาคาร A สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต

รู้จักสื่อสาธารณะ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ส.ส.ท. ในฐานะองค์การ สื่อสาธารณะที่ไม่แสวงผลกำไรแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อดำเนินการวิทยุกระจายเสียงและ วิทยุโทรทัศน์ที่สนับสนุน

การพัฒนาสังคม ที่มีคุณภาพและคุณธรรมบนพื้นฐาน ของความเป็นไทย โดยผ่านทางบริการข่าวสารที่เที่ยงตรง รอบด้าน สมดุล และซื่อตรงต่อจรรยาบรรณ

ความเป็นอิสระและความเป็นสาธารณะของไทยพีบีเอสได้รับการรองรับภายใต้ พ.ร.บ. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการนโยบาย ที่ผ่านการสรรหาโดยกระบวนการที่เป็นอิสระและโปร่งใส เป็นผู้กำหนดนโยบาย และควบคุมการดำเนินงานของผู้อำนวยการ และคณะกรรมการบริหารองค์การฯ ส.ส.ท. มีรายได้จากภาษีสรรพสามิตที่เก็บจากสุราและยาสูบ โดยมีรายได้สูงสุดปีงบประมาณละไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

การสนับสนุนผู้ผลิตอิสระ

ส.ส.ท. มีนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคต่างๆ ในสังคมในการผลิตรายการที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์ หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างกว้างขวางที่สุด ภายใต้ พ.ร.บ. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ส.ส.ท. จึงมีหน้าที่สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ และการสร้างสรรค์การผลิตรายการของผู้ผลิตอิสระและผู้ผลิตระดับชุมชน โดย ส.ส.ท. ได้จัดสรรงบประมาณไม่เกินร้อยละสิบของรายได้ที่

ส.ส.ท.ได้รับเพื่อสนับสนุนการผลิตรายการของผู้ผลิตอิสระ และจัดสรรเวลาออกอากาศที่เหมาะสมสำหรับรายการเหล่านี้

เนื้อหารายการที่เปิดรับ

1. การปฏิรูปประเทศไทยในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
2. ความเคลื่อนไหว,การเปลี่ยนแปลงของโลกในด้านต่างๆ
3. ศิลปวัฒนธรรมไทย ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
4. การให้ความรู้ในด้านต่างๆ เช่น ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศาสนา เป็นต้น
5. ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน
6. การสร้างสรรค์สังคมคุณภาพ พัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่

ข้อปฏิบัติการเสนอรายการ

รายละเอียดเอกสารเสนอรายการ

 1. ชื่อรายการ
 2. เนื้อหา รูปแบบและวิธีนำเสนอ
 3. ความยาวรายการโทรทัศน์

   3.1  1 - 5 นาที

   3.2  10 - 15 นาที

   3.3  20 - 25 นาที

   3.4  50 - 55 นาที

 1. ความยาวรายการออนไลน์ 1-30 นาที
 2. จำนวนตอนและชื่อตอน (ถ้ามี)
 3. ประเภทรายการ (สารคดี,เกมโชว์,ละคร,วาไรตี้,รายการเด็ก,Social Media Clip,ฯลฯ)
 4. แนวคิดรายการ (Concept)
 5. วัตถุประสงค์
 6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ โดยต้องระบุว่ารายการสามารถขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร
 7. กลุ่มเป้าหมาย
 8. ปัจจัยความสำเร็จ
 9. ถ้ามีที่ปรึกษา ให้แนบประวัติด้วย
 10. แผนงานผลิตรายการ (Production Plan) เพื่อให้เห็นแนวทาง กรอบเวลา และขั้นตอนการผลิตรายการ ประกอบด้วยขั้นตอนการเตรียมการผลิต การถ่ายทำ การตัดต่อ
 11. งบประมาณการผลิตรายการโดยละเอียดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยต้องมีความสอดคล้องและสมเหตุสมผลกับเนื้อหาและรูปแบบรายการ โดยมีรายละเอียดแยกประเภทของค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

   14.1  ค่าจ้างบุคลากร เช่น ค่าผู้ควบคุมการผลิต ค่าผู้กำกับ ค่าผู้เขียนบท ค่าพิธีกร ค่าผู้ร่วมรายการ ค่าผู้บรรยาย ค่าวิทยากร ค่าที่ปรึกษา ค่าช่างแต่งหน้า-ทำผม ค่าผู้จัดหาเสื้อผ้า ฯลฯ

   14.2  ค่าจัดหาหรือเช่าอุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์การถ่ายทำ ค่าตัดต่อ ค่าบันทึกเสียง ค่าอุปกรณ์ประกอบฉาก ค่าเช่าสตูดิโอ ค่าสถานที่ ค่าจัดสร้างฉาก ค่าจัดทำไตเติ้ล ค่าจัดทำเพลงประกอบ ฯลฯ

   14.3  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าลิขสิทธิ์ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูล ค่าดำเนินการต่างๆ ฯลฯ

 1. ประวัติผลงานที่ผ่านมาของผู้เสนอรายการ รายละเอียดของทีมงาน
 2. ตัวอย่างรายการ (Demo) (ถ้ามี)
 3. ตัวอย่างรายการอ้างอิง (Reference) (ถ้ามี)
 4. เอกสารแสดงคุณสมบัติของผู้เสนอรายการ

   18.1  ประเภทคณะบุคคล กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล / ไม่เกิน 6 เดือน
 • หนังสือบริคณห์สนธิ
 • บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตรา (ถ้ามี) / ไม่เกิน 6 เดือน
 • ใบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า , กรมทะเบียนพาณิชย์
 • ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
 • แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอีเล็คทรอนิกส์ e-GP ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านกรรมการบริษัท , สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน(ถ้ามี) , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตรา(ถ้ามี)

   18.2  ประเภทคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ยื่นเสนอราคา , สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตรา(ถ้ามี)
 • หนังสือแสดงฐานะทางการเงิน

   18.3  ประเภทบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้เสนอราคา

คุณสมบัติผู้เสนอรายการ

ประเภทคณะบุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคล หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

 1. ต้องจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบอาชีพเป็นผู้ผลิตรายการ ละคร โฆษณา หรือสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น
 2. ต้องลงทะเบียนเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ โดยยื่นแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP สำหรับผู้ประกอบการที่จะทำธุรกรรมกับภาครัฐ
 3. ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อ เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ หรือห้ามเข้าเสนอราคากับ ส.ส.ท.
 4. ต้องไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ในทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)
 5. ต้องไม่มีพนักงานของ ส.ส.ท. หรือคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของพนักงานของ ส.ส.ท. เข้าไปมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอรายการ

ประเภทบุคคลธรรมดา

 1. ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อ เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ หรือห้ามเข้าเสนอราคากับ ส.ส.ท.
 2. ต้องไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ในทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)
 3. ต้องไม่มีพนักงานของ ส.ส.ท. หรือคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของพนักงานของ ส.ส.ท. เข้าไปมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอรายการ

เงื่อนไขการยื่นเสนอรายการ

 1. การคัดสรรรายการเป็นการกระทำโดยเปิดเผยต่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลิขสิทธิ์ทางปัญญาที่ปรากฏในข้อเสนอรายการบางส่วนหรือทั้งหมด ย่อมได้รับการเปิดเผยต่อคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ส.ส.ท. ให้การปกป้องและการปกปิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาไว้เป็นความลับจากบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องในขั้นตอนของกระบวนการคัดสรร
 2. ส.ส.ท.จะดำเนินการทำสัญญาจ้างผู้เสนอรายการที่ได้รับการคัดสรรและพัฒนาคุณภาพรายการ ตามแบบสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้องของ ส.ส.ท. ภายในเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดสรร หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวผู้เสนอรายการที่ได้รับการคัดสรรมีสิทธิ์ในการขอยกเลิกการยื่นเสนอรายการได้
 3. ส.ส.ท. อาจเจรจาต่อรองงบประมาณการผลิตกับผู้เสนอรายการที่ได้รับการคัดสรร
 4. ผู้เสนอรายการที่ได้รับการคัดสรร หากมิได้เป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์บางส่วน หรือทั้งหมดตามที่ระบุในข้อเสนอรายการ ผู้เสนอรายการจะต้องแสดงเอกสาร แสดงการได้รับอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์บางส่วน หรือทั้งหมดก่อนทำสัญญาจ้างผลิต โดยผู้เสนอรายการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย เพื่อขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์บางส่วน หรือทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในข้อเสนอดังกล่าว

ระยะเวลาและเอกสารยื่นเสนอรายการ

 • ผู้สนใจสามารถยื่นเสนอรายการได้ในวันที่ 9 – 13 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ ห้องบรีฟวิ่งรูม ชั้น 1 อาคาร A สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดี
 • เอกสารประกอบการยื่นเสนอรายการ มีดังนี้

1.ใบขอเสนอรายการที่กรอกครบถ้วนทุกข้อ 1 ใบ

2. เอกสารเสนอรายการ 5 ชุด
      โดยมีรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดการเสนอรายการ ซึ่งมีความจำเป็นมากเนื่องจากเป็นข้อมูลที่จะสะท้อนแนวความคิด วิธีการทำงาน ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของรายการที่เสนอ การมีเดโม-ตัวอย่างรายการที่สมบูรณ์หรือเกือบจะสมบูรณ์ จะเป็นส่วนสำคัญหนึ่งในการพิจารณา และใช้ในการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจในเนื้อหารูปแบบรายการและการใช้ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมในการผลิตรายการของผู้เสนอรายการ ทั้งนี้ บทรายการ บทสารคดี บทละคร ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ก็มีผลต่อการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกรายการด้วย

3. เอกสารแสดงคุณสมบัติผู้เสนอรายการ 1 ชุด
      ตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดการเสนอรายการ ซึ่งมีความจำเป็นมากเช่นเดียวกัน เนื่องจากการจัดจ้างผู้ผลิตรายการของไทยพีบีเอส จะต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หากผู้เสนอรายการมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ถึงแม้รายการที่เสนอจะผ่านการคัดสรรแต่ไทยพีบีเอสก็ไม่สามารถจัดจ้างได้

 • ไทยพีบีเอสจะไม่มีการรับเอกสารรายการหรือเอกสารใด ๆ ก่อนวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ทั้งสิ้น จะเริ่มรับเอกสารเพียง 5 วัน คือวันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-18.00 น. เท่านั้น และจะปิดรับเอกสารทันทีเมื่อถึงเวลา 18.00 น. ของทุกวัน ยกเว้นผู้เสนอรายการที่มาถึงห้องบรีฟวิ่งรูมก่อนเวลา 18.00 น. และรอการยื่นเอกสารอยู่เท่านั้น
 • เอกสารทุกอย่างควรบรรจุอยู่ในซอง กล่องหรือบรรจุภัณฑ์ และปิดผนึกให้เรียบร้อย เจ้าหน้าที่รับเอกสารจะไม่เปิดดูใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อเป็นการรักษาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เสนอรายการ
 • เอกสารรายการจะถูกเปิดพิจารณาโดยคณะกรรมการที่มีหน้าที่พิจารณาคัดสรรรายการเท่านั้น

ขั้นตอนการคัดสรรรายการ

การคัดสรรรายการ

ไทยพีบีเอสจะแต่งตั้งคณะกรรมการคัดสรรรายการขึ้นมา 2 ชุด เพื่อดำเนินการคัดสรรรายการ

 • คณะกรรมการชุดที่ 1 ประกอบด้วยผู้บริหาร, พนักงานระดับชำนาญการและระดับอาวุโสของไทยพีบีเอส ทำหน้าที่คัดสรรรายการจากเอกสารรายละเอียดรายการ, เดโม ตัวอย่างรายการ, บทรายการ, ประวัติผลงานผู้ผลิต, งบประมาณการผลิตและอื่น ๆ ตามที่ผู้เสนอรายการเสนอมาอย่างครบถ้วน รายการที่ผ่านการคัดสรรจะเข้าสู่การคัดสรรโดยคณะกรรมการชุดที่ 2 ต่อไป ส่วนรายการที่ไม่ผ่านการคัดสรรจะนำส่งเอกสารทั้งหมดคืนต่อผู้เสนอรายการต่อไป
 • คณะกรรมการชุดที่ 2 ประกอบด้วยผู้บริหาร, พนักงานระดับชำนาญการและระดับอาวุโสของไทยพีบีเอส พร้อมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านรายการ เพื่อพิจารณาคัดสรรรายการที่มีคุณค่าเหมาะสมกับความเป็นสื่อสาธารณะ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนจัดทำรายการของไทยพีบีเอส ทำหน้าที่คัดสรรรายการโดยเชิญผู้เสนอรายการที่ผ่านการคัดสรรจากคณะกรรมการชุดแรก เข้ามานำเสนอรายการด้วยตนเองต่อหน้าคณะกรรมการ รายการที่ผ่านการคัดสรรจะเข้าสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพรายการต่อไป ส่วนรายการที่ไม่ผ่านการคัดสรรจะนำส่งเอกสารทั้งหมดคืนต่อผู้เสนอรายการต่อไป

การคัดสรรรายการจะอยู่ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2561 ผลการคัดสรรรายการของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การพัฒนารายการ

รายการที่ผ่านการคัดสรรจะเข้าสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพรายการ  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต  และถือเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ผลิตกับไทยพีบีเอส  เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ทำความเข้าใจในสาระสำคัญของการผลิตสื่อในแบบสื่อสาธารณะ  ดังนั้นในกระบวนการพัฒนารายการนี้จะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับรูปแบบและเนื้อหาของรายการนั้นๆ  รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและความพร้อมของผู้ผลิตแต่ละรายซึ่งจะมีข้อแตกต่างกันไป  ทั้งนี้การพัฒนาคุณภาพรายการโดยผู้ควบคุมรายการของไทยพีบีเอสนั้น ถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่ผู้ผลิตจะต้องให้ความร่วมมือ  เพื่อประโยชน์คุ้มค่าสูงสุดในการผลิตรายการ และตอบสนองคุณค่าต่อสาธารณะ

การจัดจ้างและการผลิตรายการ

ไทยพีบีเอสมีแผนประมาณการออกอากาศของรายการที่เปิดรับในครั้งนี้ในปลายปี 2561 ถึงปี 2562  หากแต่ต้องมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของไทยพีบีเอส  รายการที่ผ่านการคัดสรรแล้ว ไม่ได้หมายถึงเป็นการผ่านพิจารณาเพื่อจ้างผลิต  ดังนั้นการจัดจ้างผลิตรายการจะดำเนินการตามแผนจัดทำรายการและแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ซึ่งเป็นไปได้ว่ารายการที่ผ่านการคัดสรรและการพัฒนารายการแล้วอาจไม่ได้รับการจ้างผลิตโดยทันที  หากแต่จะไม่เกิน 6 เดือนนับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดสรร  หากเกิน 6 เดือนแล้วทางไทยพีบีเอสยังมิได้ทำสัญญาจ้างกับผู้ผลิต ผู้ผลิตมีสิทธิ์ในการขอยกเลิกการเสนอรายการได้

ความคืบหน้าการพิจารณา

ประกาศผลการคัดสรรราวต้นเดือนกันยายน 2561 ทางเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/Commissioning

สอบถามเพิ่มเติม Line ID : TPBSCOM

ที่ตั้งองค์กร ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

อาคารสำนักงานใหญ่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 รถเมล์สาย 52, 29, ปอ.187, ปอ.504, ปอ.510, ปอ.555 และ ปอ.29