15 มกราคม 2566

กำหนดการออกอากาศ

15 มกราคม 2565

รับชมพร้อมกันได้ทาง Thai PBS ช่องหมายเลข 3 และ YouTube/Facebook ของ @ThaiPBS

10.00 - 10.15 น.

สัมภาษณ์พิเศษ "ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยกับบทบาทสื่อ"

คุณชวน หลีกภัย

ประธานรัฐสภา

10.15 - 10.30 น.

แถลงทิศทางสื่อสาธารณะ 2565 "ก้าวไปข้างหน้ากับไทยพีบีเอส"

รองศาสตราจารย์ ดร. วิลาสินี พิพิธกุล

ผู้อำนวยการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

17.30 - 18.00 น.

รายการฟังเสียงประเทศไทย

“อนาคตประเทศไทยมุมมองคนต่างวัย”

นำเสนอ – ฉากทัศน์ประเทศไทยหลังโควิด-19

รองศาสตราจารย์ ดร. ปัทมาวดี โพชนุกูล

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

เวที Talk มุมมองสู่อนาคตประเทศไทยจากตัวแทน 4 Generation

ตัวแทน BABY BOOMER : คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์

สมาชิกวุฒิสภา, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตัวแทน Gen X : ผศ.ดร. ทวิดา กมลเวชช

คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตัวแทน Gen Y : คุณชื่นชีวัน อานันโททัย

ผู้ก่อตั้งบริษัท Globish Academia (Thailand) จำกัด

ตัวแทน Gen Z : คุณวรุตม์ อุดมรัตน์

Project Manager บริษัท Punch Up จำกัด

ร่วมส่งความสุข ความปรารถนาดี
ผ่าน E-Card เนื่องในโอกาส
ไทยพีบีเอส "ก้าวสู่ 15 ปี สื่อสาธารณะ"

ไทยพีบีเอส ของดรับกระเช้าแสดงความยินดี

และขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสาธารณกุศลกับมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

ช่องทางการรับบริจาค

ชื่อบัญชี : มูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

บัญชีธนาคาร : กรุงไทย สาขา : การปิโตรเลียม

ประเภท : ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี : 071-0-15623-5

1. เลือก 1 ช่องทาง สำหรับการส่งข้อมูลการโอนเงินบริจาค
– E-mail : ThaipbsFD@outlook.co.th
– LINE : www.thaipbs.or.th/AddLINEFoundation

2. แจ้งรายละเอียดการระบุชื่อ-นามสกุล หรือชื่อหน่วยงาน พร้อมที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน

3. แจ้งชื่อ-นามสกุล หรือชื่อหน่วยงาน พร้อมที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน

4. ใบเสร็จไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-790-2136 (ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.)

© 2023 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย