Thailand Web Stat Truehits.net
Main Banner

ภายใต้ พ.ร.บ. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ส.ส.ท. มีหน้าที่สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพการผลิตเนื้อหาของผู้ผลิตอิสระ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการผลิตเนื้อหาที่มีความสร้างสรรค์ หลากหลาย และตอบสนองต่อประโยชน์ของสาธารณะอย่างกว้างขวาง ส.ส.ท. จึงได้จัดโครงการเปิดรับข้อเสนอผลิตเนื้อหาจากภายนอก เพื่อให้ผู้ผลิตอิสระและบุคคลทั่วไป มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์เนื้อหา ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาปากท้อง การมองเห็นปัญหาและเข้าใจชีวิต นำพาชุมชน สังคม ประเทศชาติ ให้ก้าวผ่านวิกฤติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ไปสู่ประโยชน์สุขอย่างยั่งยืน

กำหนดการ

27 ต.ค. 63 ชี้แจงรายละเอียดการเปิด Commissioning เชิญชวนผู้ผลิตและผู้ที่สนใจเข้ารับฟัง ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส บริเวณลานไม้ ภายในอาคาร A เวลา 13.00 - 15 .00 น .
23 - 25 พ.ย. 63 เปิดรับเอกสารเสนอรายการ ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส บริเวณห้องบรีฟวิ่งรูม อาคาร A เวลา 10.00 - 17.00 น. (ไม่พักเที่ยง)
**ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเอกสารนอกเหนือจากวันและเวลาที่กำหนดไว้
26 - 27 พ.ย. 63 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอรายการ
7 - 9 ธ.ค. 63 คณะกรรมการคัดสรรรอบแรก (คัดสรรจากเอกสาร)
15 ม.ค. 64 ประกาศผลการคัดสรรรอบแรก
• ประเภทรายการละคร
• ประเภทรายการสำหรับเด็กและครอบครัว
18 ม.ค. - 4 ก.พ. 64 คณะกรรมการคัดสรรรอบสอง (นำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการ)
• ประเภทรายการละคร
• ประเภทรายการสำหรับเด็กและครอบครัว
29 ม.ค. 64 ประกาศผลการคัดสรรรอบแรก
• ประเภทรายการสารประโยชน์
• ประเภทรายการสาระบันเทิง
• ประเภทรายการสารคดี
1 - 18 ก.พ. 64 คณะกรรมการคัดสรรรอบสอง (นำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการ)
• ประเภทรายการสารประโยชน์
• ประเภทรายการสาระบันเทิง
• ประเภทรายการสารคดี
15 ก.พ. 64 ประกาศผลการคัดสรรรอบสอง
• ประเภทรายการสำหรับเด็กและครอบครัว
รอติดตามผลทางหน้าเว็บไซต์ ประกาศผลการคัดสรรรอบสอง
• ประเภทรายการละคร
• ประเภทรายการสารประโยชน์
• ประเภทรายการสาระบันเทิง
• ประเภทรายการสารคดี

ข้อมูลเนื้อหารายการที่เปิดรับ แบ่งเป็น 6 ประเด็นหัวข้อ ดังนี้

ปากท้อง และเรียนรู้ (ที่เกิดจากผลกระทบ COVID-19) และคุณภาพชีวิต

ผลกระทบจาก COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งประเทศ การปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และ Social Distancing ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ที่เคยเป็นธุรกิจสำคัญที่สร้างรายได้ให้กับประเทศชาติกว่า 30% ของ GDP ทำให้คนจำนวนมากต้องตกงาน ไม่มีงานทำ หรือต้องเปลี่ยนไปทำงานอื่นจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ทว่าไม่มีใครที่สามารถให้คำตอบได้อย่างแน่ชัดว่า วิกฤตินี้ จะสิ้นสุดเมื่อไร

ส.ส.ท. ในฐานะสื่อสาธารณะแห่งชาติ ต้องทำหน้าที่ในฐานะแหล่งข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้ ที่ช่วยให้ประชาชนพร้อมที่จะปรับตัวในยุคที่เกิดการ Disruption รอบด้าน ด้วยรายการที่ให้สาระ ความรู้ ในการที่จะใช้ชีวิตรอดในช่วงวิกฤติ ทั้งรายการที่ช่วยทำให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ที่จะปรับตัว ช่วยสร้างรายได้ สร้างอาชีพเสริม หรือสร้างแนวคิดใหม่ ๆ ในการใช้ชีวิตผ่านวิกฤติยุค New Normal ช่วยให้ประชาชนเกิดการ Empower สร้างพลังด้านบวกที่จะมีชีวิตต่อไปอย่างเข้มแข็ง รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ที่จะช่วยลดวิกฤติความขัดแย้ง และทำให้สังคมและเศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืน เป็นการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาปากท้อง และนำพาให้ชีวิต สังคม รวมถึงประเทศชาติ ไปสู่การมีประโยชน์สุขและความยั่งยืน

ตัวอย่างประเด็น - เนื้อหารายการ
 • การสร้างงาน – สร้างอาชีพ – อาชีพใหม่ - อาชีพและการหารายได้
 • การปรับตัวในภาวะ Disruption
 • การจัดการรายได้ - บริหารการเงิน – การออม - การจัดการหนี้
 • ช่องทางอาชีพทำกิน (เช่น เกษตร/ท่องเที่ยว/อุตสาหกรรม/ชุมชน ฯลฯ)
 • ให้ความรู้เรื่องโครงการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ (OTOP/SME/โครงการ เอกชน - รัฐ)
 • การพึ่งพิงระหว่างกันเพื่อให้เกิดรายได้และการนำความรู้มาใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิต
 • ศาสตร์และองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อการใช้ชีวิตได้ประโยชน์สุขและความยั่งยืน
 • คุณภาพชีวิตในวัยเกษียณ - ผู้สูงอายุและระบบสวัสดิการ

สิทธิ และบทบาทหน้าที่ของความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย (Civic Education)

ในสภาวะวิกฤติการทางการเมือง กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศต้องหยุดชะงัก กระทบถึงการเติบโตของเศรษฐกิจ และกลายเป็นวิกฤติการณ์ทางสังคม ส.ส.ท. ในฐานะสื่อสาธารณะ จำเป็นต้องให้ข่าวสารที่ถูกต้อง เป็นธรรม เพื่อที่จะลดความขัดแย้งในสังคม เสนอแนวคิดสันติวิธี รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสร้างความพร้อมให้กับประชาชนเพื่อเตรียมพร้อมรับการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศ และอาจรวมถึงการให้ความรู้ในกระบวนการร่างและแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างถูกต้องและเป็นธรรม สร้างความรู้ความเข้าใจในระบอบการเมืองการปกครองของไทย เพื่อความเข้าใจพื้นฐานความเป็นชาติ จริยธรรม ศีลธรรม หน้าที่พลเมือง และมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างทางการเมืองการปกครองอย่างบูรณาการและยั่งยืน

ตัวอย่างประเด็น - เนื้อหารายการ
 • ปัญหาการเมือง - การปกครอง
 • เรียนรู้จากประวัติศาสตร์
 • ศึกษา วิเคราะห์ เข้าใจ รัฐธรรมนูญ
 • พื้นที่กลางทางการเมือง – หาทางออก – คลายความขัดแย้ง - แนวทางสันติวิธี
 • จริยธรรม, ศีลธรรม, หน้าที่พลเมือง

การศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)

ส.ส.ท. ต้องมีส่วนสำคัญ ในฐานะสื่อที่มีบทบาทในการช่วยลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่ใช่เฉพาะแต่รายการหน้าจอโทรทัศน์ แต่รวมถึงกระบวนการ Transmedia เนื้อหารายการที่จะสร้างระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข่าวสารสาระในทุกช่องทาง โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ข้อมูลข่าวสารมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

รายการและสารคดีของ ส.ส.ท. ควรมีความทันสมัยทั้งในด้านรูปแบบและเนื้อหา มีความหลากหลาย และมีความเป็นสากล เข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัย รวมไปถึงกลุ่มคนพิการและคนด้อยโอกาสซึ่งถูกมองข้ามมาโดยตลอด นอกจากจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสทางการเรียนรู้อย่างทั่วถึงแล้ว ในฐานะทีวีสาธารณะแห่งชาติยังต้องทำหน้าที่ในการส่งออกวัฒนธรรมและความเป็นไทยออกสู่สากล พัฒนาเนื้อหารายการให้เป็นที่ยอมรับทั้งในไทยและต่างประเทศ เพื่อก่อให้เกิดระบบนิเวศทางการเรียนรู้ที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

ตัวอย่างประเด็น - เนื้อหารายการ
 • การสร้างโอกาสการเรียนรู้
 • การเรียนรู้ด้วยตัวเอง
 • ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
 • รายการ how-to
 • รายการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมในทุกระดับ
 • วิถีไทยและมรดกจากคนรุ่นเก่า เกียรติยศความเป็นไทย

การกระจายอำนาจ สังคมสวัสดิการ

ในปี 2564 จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศ ส.ส.ท. ในฐานะองค์กรที่ส่งเสริมประชาธิปไตยในทุกระดับชั้น จึงต้องทำหน้าที่ในฐานะสื่อที่สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่กำลังจะเกิดขึ้น เพื่อสร้างกระบวนการทางประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนในทุกระดับ สร้างผู้นำชุมชนที่มีจิตวิญญาณประชาธิปไตย อันจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งทางการเมืองในทุกระดับ ลดความขัดแย้งทางการเมือง ช่องว่างทางสังคม ส่งเสริมการกระจายอำนาจและสร้างความเท่าเทียมสู่ประชาชนในทุกระดับอย่างแท้จริง

ตัวอย่างประเด็น - เนื้อหารายการ
 • รายการที่ให้ความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจในการกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น
 • รายการที่สื่อสารกับชาวบ้านในระดับชุมชน – ท้องถิ่น
 • รายการที่ Empower ท้องถิ่น - ชนบท และลดความขัดแย้งในชุมชน
 • แนวคิดสังคมสวัสดิการ ชุมชนพึ่งพาและจัดการตนเอง

สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และความสมดุลทางธรรมชาติ

ปัญหาฝุ่นควัน มลพิษ ขยะ สารพิษตกค้าง การรุกพื้นที่ป่าและการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างเกินความจำเป็นได้กลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ที่นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ หน้าที่ของ ส.ส.ท. ในฐานะสื่อสาธารณะ ไม่เพียงให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ แต่ยังต้องสร้างจิตสำนึกและความเข้าใจปัญหาสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน สังคม ไปจนถึงระดับสากล ผ่านรายการและสารคดีที่ให้ความรู้ ข้อมูลที่ก่อให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา สร้างจิตสำนึกสาธารณะในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นำเสนอเรื่องราวแบบอย่างของชุมชนและบุคคลที่เป็นต้นแบบในการอนุรักษ์ และผลักดันประเด็นทางสิ่งแวดล้อมให้กลายเป็นนโยบายทางสังคมที่นำไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับสากล เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ปัญหาของใครหรือชุมชนใดชุมชนหนึ่ง แต่เป็นปัญหาที่คนทั้งโลกต้องช่วยกันแก้ไข เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนแก่ลูกหลานของเราในอนาคตสืบต่อไป

ตัวอย่างประเด็น - เนื้อหารายการ
 • รายการเกี่ยวกับขยะ - ปัญหาการจัดการทรัพยากร Zero Waste
 • รายการเกี่ยวกับปัญหาโลกร้อน Global Warming
 • รายการที่มีเนื้อหาลดการทำลายสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร – สัตว์ – ป่าไม้ - น้ำ
 • รายการต้นแบบ ชุมชนต้นแบบการอนุรักษ์ การใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติ รับฟังปัญหาสิ่งแวดล้อม
 • ชุมชนกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร การอยู่ร่วมในระบบนิเวศเดียวกันของคนและสัตว์
 • ประโยชน์สุขและความยั่งยืนของประชาชน, ชุมชน และ ชาติ

รายการสำหรับเด็กและครอบครัว

ส.ส.ท. ในบทบาทของสื่อสาธารณะตระหนักถึงความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการให้บริการในช่องทางสื่อทีวีดิจิทัล (on air) สื่อออนไลน์ (online) และสื่อกิจกรรม (on ground) ให้เป็นพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ของเด็กและครอบครัว ตลอดจนเป็นคลังความรู้สำหรับโรงเรียนและชุมชน โดยมุ่งหวังจะบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร ปี 2564 ในการเป็นพื้นที่เรียนรู้สำหรับทุกคน (Learning Space for All)

โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตและจัดหารายการ ดังนี้
1. เพื่อเติมเต็มระบบนิเวศที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและสอดคล้องกับพัฒนาการสำหรับเด็กตามช่วงวัย
2. เสริมสร้างการเรียนรู้สำหรับเด็กและครอบครัวผ่านเนื้อหาและช่องทางต่าง ๆ ของ ส.ส.ท. เพื่อตอบสนองต่อการมีทักษะแห่งอนาคต
3. เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์สำหรับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน
4. เป็นพื้นที่ความร่วมมือ ร่วมปฏิบัติการของเครือข่ายที่ทำงานเพื่อเด็กและครอบครัว

ตัวอย่างประเด็น - เนื้อหารายการ
 • เนื้อหา - รายการ เสริมสร้างพัฒนาการและทักษะที่สอดคล้องเหมาะสมสำหรับเด็กวัย 3 - 6 ปี
 • เนื้อหา - รายการ สร้างเสริมการเรียนรู้ ประสบการณ์ ทักษะการใช้ชีวิต สำหรับเด็กวัย 7 - 12 ปี
 • เนื้อหา - รายการ ส่งเสริมการศึกษา ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสำหรับเด็กประถมศึกษา
 • เนื้อหา - รายการ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อเตรียมความพร้อมผู้สอนและผู้เรียนสู่การศึกษารูปแบบใหม่
 • เนื้อหา - รายการที่ออกแบบให้เป็น Transmedia หรือ Multiplatform เชื่อมโยงระหว่างช่องทาง on air - online - on ground สำหรับเด็กปฐมวัยและเด็กประถมศึกษา
 • เนื้อหา - รายการที่พัฒนาและต่อยอดให้เป็นคลังความรู้และข้อมูลสำหรับผู้ปกครอง ครู ผู้มีหน้าที่ใน การดูแลเด็กและเยาวชน

คุณสมบัติและเงื่อนไขการเสนอรายการ

คุณสมบัติของผู้เสนอรายการ

ประเภทคณะบุคคล กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคล

1. ต้องจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบอาชีพเป็นผู้ผลิตรายการ ละคร โฆษณา หรือสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น
2. ต้องเป็นผู้มีทักษะประสบการณ์ในการบริหารจัดการและสร้างสรรค์งานรายการ
3. ต้องลงทะเบียนเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ โดยยื่นแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP สำหรับผู้ประกอบการที่จะทำธุรกรรมกับภาครัฐ
4. ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อ เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ หรือห้ามเข้าเสนอราคากับ ส.ส.ท.
5. ต้องไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ในทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
6. ต้องไม่มีพนักงานของ ส.ส.ท. หรือคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของพนักงานของ ส.ส.ท. เข้าไปมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอรายการ

ประเภทคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

1. ต้องจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบอาชีพเป็นผู้ผลิตรายการ ละคร โฆษณา หรือสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น
2. ต้องเป็นผู้มีทักษะประสบการณ์ในการบริหารจัดการและสร้างสรรค์งานรายการ
3. ต้องลงทะเบียนเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ โดยยื่นแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP สำหรับผู้ประกอบการที่จะทำธุรกรรมกับภาครัฐ
4. ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อ เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ หรือห้ามเข้าเสนอราคากับ ส.ส.ท.
5. ต้องไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ในทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
6. ต้องไม่มีพนักงานของ ส.ส.ท. หรือคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของพนักงานของ ส.ส.ท. เข้าไปมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอรายการ

ประเภทบุคคลธรรมดา

1. ต้องเป็นผู้มีทักษะประสบการณ์ในการบริหารจัดการและสร้างสรรค์งานรายการ
2. ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อ เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ หรือห้ามเข้าเสนอราคากับ ส.ส.ท.
3. ต้องไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ในทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
4. ต้องไม่มีพนักงานของ ส.ส.ท. หรือคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของพนักงานของ ส.ส.ท. เข้าไปมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอรายการ

เงื่อนไขการยื่นเสนอรายการ

1. การคัดสรรรายการเป็นการกระทำโดยเปิดเผยต่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลิขสิทธิ์ทางปัญญาที่ปรากฏในข้อเสนอรายการบางส่วนหรือทั้งหมด ย่อมได้รับการเปิดเผยต่อคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ส.ส.ท. ให้การปกป้องและการปกปิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาไว้เป็นความลับจากบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องในขั้นตอนของกระบวนการคัดสรร

2. ส.ส.ท. จะดำเนินการทำสัญญาจ้างผู้เสนอรายการที่ได้รับการคัดสรร ตามแบบสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้องของ ส.ส.ท. ภายในเวลา 6 เดือน หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวผู้เสนอรายการที่ได้รับการคัดสรรมีสิทธิ์ในการขอยกเลิกการยื่นเสนอรายการได้

3. ส.ส.ท. อาจเจรจาต่อรองงบประมาณการผลิตกับผู้เสนอรายการที่ได้รับการคัดสรร

4. ผู้เสนอรายการที่ได้รับการคัดสรร หากมิได้เป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์บางส่วน หรือทั้งหมดตามที่ระบุในข้อเสนอรายการ ผู้เสนอรายการจะต้องแสดงเอกสาร แสดงการได้รับอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์บางส่วน หรือทั้งหมดก่อนทำสัญญาจ้างผลิต โดยผู้เสนอรายการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย เพื่อขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์บางส่วน หรือทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในข้อเสนอดังกล่าว

5. รายการที่ผลิตเสร็จสมบูรณ์ และได้รับการตรวจรับมอบรายการแล้ว ส.ส.ท. สงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการใด ๆ ตามสิทธิประโยชน์ขององค์การ โดยถือเป็นทรัพย์สินและเป็นลิขสิทธิ์ของ ส.ส.ท. แต่เพียงผู้เดียว

หลักฐานและเอกสารการยื่นเสนอรายการ

ผู้ยื่นเสนอรายการจะต้องนำส่งเอกสารประกอบการยื่นเสนอรายการให้ครบถ้วน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ใบขอเสนอรายการ ที่กรอกครบถ้วนทุกข้อ ดาวน์โหลดเอกสาร

2. ข้อเสนอด้านเทคนิค จำนวน 5 ชุด (กรุณารับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราบริษัท) และให้เขียนหน้าซองว่า “ข้อเสนอด้านเทคนิค” โดยมีรายละเอียดการยื่นเสนอรายการ ดังต่อไปนี้
 • ชื่อรายการ
 • เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนำเสนอ
 • ความยาวรายการ
  • รายการโทรทัศน์
   • 1 - 5 นาที
   • 10 - 15 นาที
   • 20 - 25 นาที
   • 50 - 55 นาที
  • รายการออนไลน์
   • 1 - 30 นาที
 • จำนวนตอนและชื่อตอน (ถ้ามี)
 • ประเภทรายการ
  • สารประโยชน์
  • สาระบันเทิง
  • สารคดี
  • ละคร
  • รายการสำหรับเด็กและครอบครัว
 • แนวคิดรายการ (Concept)
 • วัตถุประสงค์
 • ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 • กลุ่มเป้าหมาย
 • ปัจจัยความสำเร็จ
 • ถ้ามีที่ปรึกษา (ให้แนบประวัติด้วย)
 • แผนงานผลิตรายการ (Production Plan) เพื่อให้เห็นแนวทาง กรอบเวลา และขั้นตอนการผลิตรายการประกอบด้วย ขั้นตอนการเตรียมการผลิต การถ่ายทำ การตัดต่อ
 • ประวัติผลงานที่ผ่านมาของผู้เสนอรายการ และรายละเอียดของทีมงาน
 • ตัวอย่างรายการ (DEMO) (ถ้ามี)
 • ตัวอย่างรายการอ้างอิง (Reference) (ถ้ามี)
 • ข้อเสนอพิเศษอื่น ๆ เช่น แผนกลยุทธ์การสื่อสารรายการ (ถ้ามี)
3. ใบเสนอราคา จำนวน 5 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราบริษัท) และให้เขียนหน้าซองว่า “ใบเสนอราคา” ซึ่งต้องแสดงค่าใช้จ่ายตามแผนงานโดยละเอียด ต้องเสนอค่าใช้จ่ายเป็นรายตอน และรวมจำนวนเงินทั้งหมดตามจำนวนตอนที่กำหนด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีรายละเอียดแยกประเภทของค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้
 • ค่าจ้างบุคลากร เช่น ค่าผู้ควบคุมการผลิต ค่าผู้กำกับ ค่าผู้เขียนบท ค่าพิธีกร ค่าผู้ร่วมรายการ ค่าผู้บรรยาย ค่าวิทยากร ค่าที่ปรึกษา ค่าช่างแต่งหน้า - ทำผม ค่าผู้จัดหาเสื้อผ้า ฯลฯ
 • ค่าจัดหาหรือเช่าอุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์การถ่ายทำ ค่าตัดต่อ ค่าบันทึกเสียง ค่าอุปกรณ์ประกอบฉาก ค่าเช่าสตูดิโอ ค่าสถานที่ ค่าจัดสร้างฉาก ค่าจัดทำไตเติล ค่าจัดทำเพลงประกอบ ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าลิขสิทธิ์ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูล ค่าดำเนินการต่าง ๆ ฯลฯ
4. เอกสารแสดงคุณสมบัติของผู้เสนอรายการ จำนวน 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราบริษัท) และให้เขียนหน้าซองว่า “เอกสารแสดงคุณสมบัติของผู้เสนอรายการ” โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภทคณะบุคคล กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคล
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล / ไม่เกิน 6 เดือน
 • หนังสือบริคณห์สนธิ
 • บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตรา (ถ้ามี) / ไม่เกิน 6 เดือน
 • ใบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, กรมทะเบียนพาณิชย์
 • ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
 • แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านกรรมการบริษัท, สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี), สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตรา (ถ้ามี)
 • ในกรณีผู้เสนอรายการเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของผู้ร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือถ้าผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีรายชื่อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตรา (ถ้ามี)
 • หนังสือมอบอำนาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย จำนวน 10 บาท (กรณีมอบอำนาจครั้งเดียว) / จำนวน 30 บาท (ในกรณีมอบอำนาจตลอดการดำเนินงาน) ในกรณีที่ผู้เสนอรายการไม่สามารถเข้ามายื่นเอกสารตัวตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเป็นตัวแทนในการยื่นเสนอรายการนั้น ๆ
ประเภทคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ยื่นเสนอราคา, สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตรา (ถ้ามี)
 • ประวัติผลงานที่ผ่านมา
 • หนังสือแสดงฐานะทางการเงิน
 • หนังสือมอบอำนาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย จำนวน 10 บาท (กรณีมอบอำนาจครั้งเดียว) / จำนวน 30 บาท (ในกรณีมอบอำนาจตลอดการดำเนินงาน) ในกรณีที่ผู้เสนอรายการไม่สามารถเข้ามายื่นเอกสารตัวตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเป็นตัวแทนในการยื่นเสนอรายการนั้น ๆ
ประเภทบุคคลธรรมดา
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้เสนอราคา
 • ประวัติผลงานที่ผ่านมา
 • หนังสือมอบอำนาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย จำนวน 10 บาท (กรณีมอบอำนาจครั้งเดียว) / จำนวน 30 บาท (ในกรณีมอบอำนาจตลอดการดำเนินงาน) ในกรณีที่ผู้เสนอรายการไม่สามารถเข้ามายื่นเอกสารตัวตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเป็นตัวแทนในการยื่นเสนอรายการนั้น ๆ

การส่งเอกสารเสนอรายการ

1. ส่งด้วยตัวเอง (บุคคลที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรง)

2. ส่งด้วยผู้ได้รับมอบอำนาจ ที่มีต้นฉบับหนังสือมอบอำนาจ ให้กระทำการยื่นซองเอกสารเสนอราคา พร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่มีรูป ซึ่งออกให้โดยราชการและ ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจและของผู้รับมอบอำนาจ

ระยะเวลาการยื่นเอกสารเสนอรายการ

ตั้งแต่วันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 - 17.00 น. (ไม่พักเที่ยง) ณ ห้องบรีฟวิ่งรูม ชั้น 1 อาคาร A    [ แผนที่ แผนที่ ]

หมายเหตุ
 • ส.ส.ท. จะไม่มีการรับเอกสารรายการหรือเอกสารใด ๆ ก่อนวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ทั้งสิ้น จะเริ่มรับเอกสารเพียง 3 วัน คือวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 - 17.00 น. เท่านั้น และจะปิดรับเอกสารทันทีเมื่อถึงเวลา 17.00 น. ของทุกวัน ยกเว้นผู้เสนอรายการที่มาถึงห้องบรีฟวิ่งรูมก่อนเวลา 17.00 น. และรอการยื่นเอกสารอยู่เท่านั้น
 • เอกสารทุกอย่างควรบรรจุอยู่ในซอง, กล่องหรือบรรจุภัณฑ์ และปิดผนึกให้เรียบร้อย เจ้าหน้าที่รับเอกสารจะไม่เปิดดูใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อเป็นการรักษาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เสนอรายการ โดยเอกสารรายการจะถูกเปิดพิจารณาโดยคณะกรรมการที่มีหน้าที่พิจารณาคัดสรรรายการเท่านั้น

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดสรรรายการ

ด้านเนื้อหารายการ ตรงตามขอบเขตเนื้อหารายการที่เปิดรับ

1. ปากท้อง เรียนรู้ (ที่เกิดจากผลกระทบ COVID-19) และคุณภาพชีวิต
2. สิทธิ และบทบาทหน้าที่ของความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย (Civic Education)
3. การศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)
4. การกระจายอำนาจ สังคมสวัสดิการ
5. สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และความสมดุลทางธรรมชาติ
6. รายการสำหรับเด็กและครอบครัว

ด้านรูปแบบการนำเสนอ

1. มีความคิดสร้างสรรค์ มีความแตกต่าง มีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
2. มีความเข้าใจในประเด็นที่จะนำเสนอและลำดับความชัดเจนของเนื้อหาได้อย่างถูกต้อง

ด้านประวัติการทำงานและผลงานที่ผ่านมาของผู้เสนอรายการ

1. มีผลงานที่มีคุณภาพ
2. มีทีมงานบุคลากรที่มีคุณภาพ
3. มีการบริหารจัดการการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
4. มีทัศนคติเชิงบวก เปิดใจรับฟังความคิดเห็น
5. มี Passion ที่จะช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้น

ข้อสงวนสิทธิ์

 • ผู้ยื่นเสนอรายการต้องยอมรับผลการพิจารณาคัดสรรของคณะกรรมการจัดหารายการ และหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ให้ถือว่าผลการพิจารณาของคณะกรรมการจัดหารายการถือเป็นที่สิ้นสุด ตามภารกิจและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก ส.ส.ท.
 • ส.ส.ท. สงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามนโยบาย หรือระเบียบของ ส.ส.ท.

ขั้นตอนการคัดสรรรายการ

การคัดสรรรายการ

ส.ส.ท. จะแต่งตั้งคณะกรรมการคัดสรรรายการขึ้นมา 2 ชุด เพื่อดำเนินการคัดสรรรายการคือ
 • คณะกรรมการชุดที่ 1 ประกอบด้วยผู้บริหาร, พนักงานระดับชำนาญการและระดับอาวุโสของ ส.ส.ท. ทำหน้าที่คัดสรรรายการจากเอกสารรายละเอียดรายการ, DEMO ตัวอย่างรายการ, บทรายการ, ประวัติผลงานผู้ผลิต, งบประมาณการผลิต และอื่น ๆ ตามที่ผู้เสนอรายการเสนอมาอย่างละเอียดครบถ้วน รายการที่ผ่านการคัดสรรจะเข้าสู่การคัดสรรโดยคณะกรรมการชุดที่สองต่อไป ส่วนรายการที่ไม่ผ่านการคัดสรรจะนำส่งเอกสารทั้งหมดคืนต่อผู้เสนอรายการ
 • คณะกรรมการชุดที่ 2 ประกอบด้วยผู้บริหาร, พนักงานระดับชำนาญการและระดับอาวุโสของ ส.ส.ท. พร้อมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านรายการ เพื่อพิจารณาคัดสรรรายการที่มีคุณค่าเหมาะสมกับความเป็นสื่อสาธารณะ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนจัดทำรายการของ ส.ส.ท. ทำหน้าที่คัดสรรรายการโดยการเชิญผู้เสนอรายการที่ผ่านการคัดสรรจากคณะกรรมการชุดแรก เข้ามานำเสนอรายการด้วยตนเองต่อหน้าคณะกรรมการ รายการที่ผ่านการคัดสรรจะเข้าสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพรายการต่อไป ส่วนรายการที่ไม่ผ่านการคัดสรรจะนำส่งเอกสารทั้งหมดคืนต่อผู้เสนอรายการ
 • ผลการคัดสรรรายการของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การพัฒนารายการที่ผ่านการคัดสรรร่วมกับผู้ผลิต

รายการที่ผ่านการคัดสรรจะเข้าสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพรายการ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต และถือเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ผลิตกับ ส.ส.ท. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ทำความเข้าใจในสาระสำคัญของการผลิตสื่อในแบบสื่อสาธารณะ ดังนั้นกระบวนการพัฒนารายการนี้จะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับรูปแบบและเนื้อหาของรายการนั้น ๆ รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและความพร้อมของผู้ผลิตแต่ละรายซึ่งจะมีข้อแตกต่างกันไป
ทั้งนี้การพัฒนาคุณภาพรายการโดยผู้ควบคุมรายการของ ส.ส.ท. นั้น ถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่ผู้ผลิตจะต้องให้ความร่วมมือ เพื่อประโยชน์คุ้มค่าสูงสุดในการผลิตรายการ และตอบสนองคุณค่าต่อสาธารณะ

การจัดจ้างและการผลิตรายการ

ส.ส.ท. มีแผนประมาณการออกอากาศของรายการที่เปิดรับในครั้งนี้ในกลางปี 2564 - 2565 หากแต่ต้องมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ ส.ส.ท. รายการที่ผ่านการคัดสรรแล้ว ไม่ได้หมายถึงเป็นการผ่านพิจารณาเพื่อจ้างผลิต ดังนั้นการจัดจ้างผลิตรายการจะดำเนินการตามแผนจัดทำรายการและแผนจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นไปได้ว่ารายการที่ผ่านการคัดสรรและการพัฒนารายการแล้วอาจไม่ได้รับการจ้างผลิตโดยทันที หากแต่จะไม่เกิน 6 เดือนนับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดสรร หากเกิน 6 เดือนแล้วทาง ส.ส.ท. ยังมิได้ทำสัญญาจ้างกับผู้ผลิต ผู้ผลิตมีสิทธิในการขอยกเลิกการเสนอรายการได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 02-790-2265 (ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ)

LINE ID : TPBSCOM