ชมสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เลือกภาษา ภาษามือ

LIVE ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ : การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร
โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๖.๐๙ - ๒๐.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต ปฐมบรมราชานุสรณ์สะพานพระพุทธยอดฟ้า และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๔๐ น. เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ พระราชลัญจกร จากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มายังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ

เวลา ๑๕.๔๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร / ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ ทรงนมัสการพระรัตนตรัย / จุดเทียนชัย ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ประกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระสงฆ์ ๔๕ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระสงฆ์ ๓๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระสงฆ์ ๕ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีสรงน้ำพระมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษก ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ขัตติยราชวราภรณ์

เวลา ๑๓.๔๐ น. เสด็จฯออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล

เวลา ๑๕.๔๐ น. ทรงประกาศเป็นพุทธศาสนูปถัมภก ถวายบังคมพระบรมอัฐิ และพระอัฐิ สดับปกรณ์

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เวลา ๐๘.๔๐ น. พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์

เวลา ๑๖.๑๐ น. เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๖.๑๐ น. เสด็จฯออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล / เสด็จออกให้ทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

เวลา ๑๙.๐๐ น. การแสดงการแปรอักษรเฉลิมพระเกียรติ ด้วยโดรน ๓๐๐ ลำ ณ สนามหลวง

๖ เมษายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๑.๐๕ - ๑๒.๔๕ น. พลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ๗๖ จังหวัด

๘ เมษายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๐๐ น. ประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดาในการพิธีทำน้ำอภิเษก

เวลา ๑๗.๑๐ - ๒๒.๐๐ น. จุดเทียนชัย

๙ เมษายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๐.๐๐ น. ดับเทียนชัย เลี้ยงพระ

เวลา ๑๒.๐๐ น. เวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

๑๘ เมษายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๖.๔๕ - ๑๙.๐๐ น. เสกน้ำอภิเษกรวม จากกรุงเทพมหานคร และ ๗๖ จังหวัด

ณ วัดสุทัศนเทพวราราม

๑๙ เมษายน ๒๕๖๒

เวลา ๐๗.๓๐ น. แห่เชิญน้ำอภิเษก จาก วัดสุทัศนเทพวราราม

ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

๒๒ เมษายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๖.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

๒๓ เมษายน ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๒๕ - ๑๑.๓๕ น. พระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ

และแกะพระราชลัญจกร จารึกพระสุพรรณบัฏพระบรมวงศ์

ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

กลับด้านบน