คำศัพท์เกี่ยวกับการเตรียมน้ำอภิเษกและน้ำสรงพระมุรธาภิเษก

คำศัพท์เกี่ยวกับการเตรียมน้ำอภิเษกและน้ำสรงพระมุรธาภิเษก

พิธีสรงพระมุรธาภิเษก

หมายถึง การยกให้ หรือการแต่งตั้งโดยการทำพิธีรดน้ำ ซึ่งตามคติความเชื่อของพราหมณ์ถือว่า การยกให้ผู้ใดเป็นใหญ่ ทรงสิทธิ์อำนาจนั้น จะต้องทำด้วยพิธีรดน้ำศักดิ์สิทธิ์

เบญจสุทธคงคา

หมายถึง แม่น้ำ ๕ สายสำคัญของไทย ได้แก่ แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำราชบุรี และแม่น้ำเพชรบุรี นำมาใช้สำหรับสรงพระมุรธาภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สระ 4 สระในจังหวัดสุพรรณบุรี

ได้แก่ สระเกษ สระแก้ว สระคงคา และสระยมนา เป็นแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับการสรงพระมุรธาภิเษกมาตั้งแต่สมัยอยุธยา